Studia magisterskie

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE lub na jednolitych studiach magisterskich na kierunku PRAWO.

Studia II stopnia można podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, w dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji. Prowadzone w UJW studia II stopnia trwają 2 lata. Ich ukończenie związane jest z napisaniem pracy magisterskiej oraz jej obroną i pozwala na zdobycie tytułu zawodowego magistra. Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych.

W ofercie są także jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO, które trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się napisaniem i obroną pracy magisterskiej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra. Studia mogą podjąć absolwenci szkół ponadpodstawowych legitymujący się świadectwem dojrzałości z dowolnych przedmiotów i zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa.

Studia magisterskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Lubin

ZARZĄDZANIE
studia II stopnia

Specjalności:

  • Zarządzanie w przemyśle i administracji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie wizerunkiem firmy NOWOŚĆ