różne ujęcia zdjęć, na których znajdują się wiele osób związanych ze środowiskiem uczelnianym i gospodarczym z naszego regionu

Jaki był ten mijający rok? Co przyniósł? Chcemy choć na chwilę się zatrzymać i podsumować kończący się 2020. Jakie są przewidywania na rok następny? Pytamy Rektora dra Tadeusza Kierzyka, prof. UJW.

IM. Jaki Pan ocenia mijający rok 2020?

TK. Za nami trudny rok. Bez wątpienia był on niełatwym sprawdzianem dla całej naszej wspólnoty. Mimo, że udało się go zaliczyć, przed nami kolejne wyzwania,  następny etap, który wspólnymi siłami musimy wypracować. Mam świadomość, że brakuje nam wszystkim kontaktu. Uczelnia jest miejscem, w którym zajęcia powinny odbywać się w sposób tradycyjny. Nie zaprzeczam, że zdalne nauczanie jest dużym dyskomfortem nie tylko dla studentów, ale również dla kadry dydaktycznej, która nie tylko jest przyzwyczajona, ale także na specyfikę przedmiotów chciałaby prowadzić je w sposób bezpośredni. Choć przyszło nam żyć, pracować i uczyć się niemal w wirtualnym świecie w mojej ocenie  poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Mam ogromną nadzieję, że kolejne miesiące nowego roku pozwolą nam wrócić do rzeczywistego świata bezpośredniego kontaktu.

IM. Niemniej jednak uczelni udało się wykorzystać czas pandemii, by pozawierać umowy partnerskie z firmami o światowym formacie.

TK. Stawiamy na rozwój. Pozyskaliśmy najważniejszych partnerów w historii uczelni. W lutym  patronat nad kierunkami Zarządzanie i  inżynieria produkcji oraz Mechatronika objęła firma Bosch Rexroth. W kwietniu tego samego roku umowę patronacką nad kierunkiem Górnictwo i geologia objął światowy koncern miedziowy – KGHM Polska Miedź S.A. W lipcu 2020 roku nowym partnerem UJW została firma KGHM Metraco, natomiast w sierpniu  KGHM Polska Miedź S.A zawarła z Uczelnią umowę w zakresie współpracy w ramach kształcenia dualnego na kierunku Górnictwo i geologia. W tym samym miesiącu podpisaliśmy kolejne porozumienie partnerskie z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. We wrześniu podobne umowy zawarliśmy ze spółkami grupy kapitałowej KGHM jakimi są: Centrum Badań Jakości oraz Mercus Logistyka. W październiku natomiast porozumienie o współdziałaniu w ramach udoskonalenia procesu kształcenia studentów zostało podpisane z przedsiębiorstwem KGHM ZANAM.

IM. Jakie korzyści dla studentów wynikają ze współpracy z pozyskanymi partnerami?

TK. Przyjęliśmy formułę podążania w kierunku budowania uczelni wysoko specjalistycznej. W sposób szczególny zabiegamy o relację z otoczeniem gospodarczym. To co udało nam się wypracować w ciągu ostatnich miesięcy uważam za ogromny sukces, który z pewnością przyniesie wiele korzyści naszym studentom. Gwarantuje młodym ludziom zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Dzięki partnerstwu, przedmiotami owej współpracy są m.in. praktyki, staże studenckie, wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych, wspólne projekty badawcze, innowacyjne tematy prac dyplomowych, zagadnienia służące rozwiązywaniu istotnych dla naszego regionu problemów.

IM. Jakie wyzwania stoją przed naszą Uczelnią? Jakie są przewidywania na rok następny?

TK. Na pewno dobra informacja jest taka, że udało nam się w mijającym roku rekrutację uzyskać na wyższym poziomie niż w roku akademicki 2019/2020. Niemal na wszystkich kierunkach była ona wyższa. Górnictwo i geologia, Zarządzanie, Informatyka, Administracja to właśnie te kierunki przede wszystkim cieszyły się największym uznaniem. Warto podkreślić, że spore zainteresowanie wzbudziły także studia II stopnia z podyplomowymi. Wynika to z całą pewnością  z tego, że na rynku pracy poszukiwani są interdyscyplinarni, wszechstronni specjaliści. Dlatego dostrzegając taką potrzebę stworzyliśmy studentom możliwość kształcenia równoczesnego. Myślę, że jest taka potrzeba. Naszym wyzwaniem jest przede wszystkim dopasowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku.

IM. Uczelnia wychodzi także naprzeciw jednostkom samorządowym i innym podmiotom.

TK. Nasza uczelnia ma rodowód samorządowy, naturalną konsekwencją jest zawieranie umów partnerskich z samorządami. W ostatnim czasie takie porozumienia w ramach współpracy w zakresie kształcenia podpisaliśmy m.in. z Powiatem Głogowskim, Gminą Lubin, Gminą Przemków, Gminą Gaworzyce oraz z Gminą Rudna.  Porozumienie partnerskie zawarliśmy także z II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie. To ważna współpraca. Uwzględniamy bowiem potrzebę zbliżenia środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem samorządowym oraz środowiskiem praktyki gospodarczej.

IM. Warto także wspomnieć, że współpracujemy i dbamy o tworzenie sieci kontaktów między Uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą.

TK. O tak, mamy w tym zakresie sporo sukcesów. W 2020 roku nasza uczelnia została m.in. współgospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej na temat „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”. Wzięło w niej udział 400 naukowców z całego świata: z Indii, Węgier, Rumunii, USA, Australii, Polski i wielu innych krajów z zachodniej Europy. Choć wcześniej spotkanie zaplanowane było w murach naszej uczelni, w związku z pandemią COVID19, konferencję zorganizowaliśmy w formie zdalnej. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Była to największa w historii uczelni międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu informatyki i komunikacji.

IM. Czego Pan życzy w Nowym Roku naszym partnerom, przyjaciołom UJW oraz całej społeczności akademickiej?

TK. Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Studenci! Bardzo Wam wszystkim dziękuję za poświęcenie i pracę, dzięki której ten mijający rok pokazał, że mimo przeciwności losu można wypracować coś ważnego. Chciałbym, aby każdy z nas z optymizmem patrzył w przyszłość, aby nadzieja na lepsze jutro nigdy nie zgasła. Życzę Wam zdrowia, szczęścia oraz sukcesów. Oby rok 2021 okazał się lepszym i łatwiejszym w każdej dziedzinie życia.  

Dziękuję za rozmowę.

Z Rektorem dr Tadeuszem Kierzykiem, prof. UJW rozmawiała Iwona Mierzwiak.